زندگی فعال و غیر فعال

مرز بین زندگی فعال و غیر فعال تنها ۵۰۰۰ قدم می باشد. شما می توانید در عرض ۵۰ دقیقه این تعداد قدم را پوشش دهید. با پنج هزار قدم میتوانید از منطقه غیرفعال به منطقه فعال مهاجرت کنید.